RIFAT DRAGA

92 këngë, 937min 22sec nga Rifat Draga

Ndryshimi i fundit i faqes 22.03.2010 21:16

Google
  

Rifat Draga

Rifat Draga e Kadri Duraku 

(Marrë nga një audiokasetë e 1997)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Këngët mund të ndëgjohen me Winamp, nëse nuk e keni, mund ta shkarkoni këtu

Këngët janë të kualitetit të ulët, për shkak të mungesës të vendit të lirë në faqe.

Për ata që dëshirojnë ta ndihmojnë faqen:

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter vizitorë prej hapjes së faqes

Për çdo pyetje, vërejtje, kërkesë për këngë, shkruani në e-mail.